GKID RESEARCH & CONSULTING KFT.

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Hatályos: 2023. május 1.

1. BEVEZETŐ

A GKID Research & Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 37-45.; cégjegyzékszáma: 01-09-180759; adószáma: 24758154-2-42; a továbbiakban: „Szervező„) nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: „Nyereményjáték„). A Szervező egyúttal a Nyereményjáték üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat is ellátja.

  • A tárgyhavi Nyereményjáték kezdő időpontja: tárgyhónap első napja 00:00 óra (a továbbiakban: „Kezdő Időpont„).
  • A tárgyhavi Nyereményjáték befejező időpontja: tárgyhónap utolsó napja 23:59 óra (a továbbiakban: „Záró Időpont„).
  • A tárgyhavi Nyereményjáték sorsolásának és eredményhirdetésének helyszíne és időpontja: a Szervező székhelye, tárgyhónap utolsó napját követő második munkanap 10:00 óra (a továbbiakban: „Sorsolási Időpont„).

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA

A Nyereményjátékban a Szervező által összeállított online kérőív kitöltésével lehet részt venni. A résztvevő személyek között havonta egy alkalommal vásárlási utalvány kerül kisorsolásra.

3. A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Nyereményjátékban azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik a Kezdő Időpont és a Záró Időpont közötti időszakban:

  1. a Szervező által összeállított online kérőív kötelező mezőit hiánytalanul kitöltik,
  2. a kérdőív záró blokkjában saját, valós e-mail címet megadnak,
  3. a Nyereményjátékban történő részvételhez hozzájárulnak és a jelen Részvételi Feltételeket elfogadják, valamint
  4. a Nyereményjátékban személyes adataik kezeléséhez hozzájárulnak.

A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás) a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal. Hiányos, vagy hibás adatszolgáltatás esetén, amennyiben az a Záró Időpontot megelőzően derül ki, a Nyereményjáték az érintett résztvevő vonatkozásában érvénytelen.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, vállalkozói, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pont); továbbá a Nyereményjáték lebonyolításában résztvevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

A Nyereményjátéknak nem célja az, hogy kiskorú, vagy egyébként cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személyek vegyenek benne részt, azonban ezt a körülményt a Szervező nem képes ellenőrizni. Amennyiben a Nyertes kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy, úgy a Nyeremény átvételekor képviselőjének kell az azonosításban közreműködnie.

A Nyereményjátékban való részvételt vagy a nyereményben való részesülést a Szervező nem köti pénz fizetéséhez vagy vagyoni előny nyújtásához a résztvevő részéről, illetve a Szervezőtől vagy harmadik személytől történő áruvásárláshoz vagy szolgáltatás igénybevételéhez sem. Mindezek alapján a Nyereményjáték nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó bejelentés- vagy engedélyköteles játéknak.

A résztvevő a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten elfogadja, hogy az általa megadott adatokkal és a sorsolással kapcsolatban kizárólag a Szervező által használt számítógépes rendszer nyilvántartása az irányadó.

4. A NYEREMÉNYEK

Nyeremények:

  • 5 db, egyenként bruttó 10.000 Ft értékű Alza.hu online vásárlási utalvány

 A nyereményt ábrázoló bármilyen kép, grafika, egyéb megjelenítés kizárólag illusztráció, ezektől az ábrázolásoktól a nyeremény valós megjelenése eltérhet.

 A nyeremény a Szervezőnél pénzre, más nyereményre át nem váltható, be nem cserélhető. A nyeremény az átvételt megelőzően másra át nem ruházható.

5. A SORSOLÁS

A sorsolást a Szervező zárt informatikai rendszerben, véletlen generálásával valósítja meg a Sorsolási Időpontban. A nyertes résztvevő (a továbbiakban: „Nyertes”) azonosítása a sorsolást követően történik meg.

A nyerteseket a Sorsolási Időpontot követően, de még a sorsolás napján e-mailben értesíti a Szervező, mely e-mailben a nyertes tájékoztatást kap a nyeremény átvételének módjáról és határidejéről is. Továbbá a nyertesek neve (egyéb azonosító adat nélkül) a https://gkid.hu/nyeremenyjatek oldalon is közzétételre kerül, mely oldalon tájékoztatás található a nyeremény átvételének módjáról és határidejéről is.

6. A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

A nyeremény átvételének módja: a kuponkód e-mailben kerül megküldésre a nyertes részére, a regisztráció során megadott email címre, előzetes – sikeres – kapcsolatfelvételt követően egy alkalommal.

7. A SZERVEZŐK FELELŐSSÉGE

A nyereménnyel kapcsolatos minden járulékos adóterhet és egyéb közterhet a Szervező visel.

A nyereménnyel, illetve a nyeremény felhasználásával megvásárolt termékkel, illetve igénybe vett szolgáltatással kapcsolatos szavatossági, illetve jótállási jogokat a nyertes annyiban érvényesítheti a Szervezővel szemben, amennyiben a Szervező az adott termék forgalmazója, illetve az adott szolgáltatás nyújtója azzal, hogy önmagában a nyeremény nyertes részére történő átadásával a Szervező nem válik az adott termék forgalmazójává, illetve az adott szolgáltatást nyújtóvá. A Szervező a nyereményekkel kapcsolatos szavatossági, illetve jótállási jogok gyakorlására vonatkozó információkat a nyerteseknek átadja.

A Szervező az esetleges hibás, hiányos, illetve valótlan regisztrációkért nem vállal felelősséget. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot Szervező fenntartja magának.

A Nyereményjáték ingyenességére tekintettel a résztvevő semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől vagy az érdekében eljáró harmadik személytől semmiféle kártérítést, kártalanítást, kompenzációt.

8. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A Nyereményjátékkal kapcsolatban a Szervező tudomására jutó személyes adatok kezelésével kapcsolatos információk a Szervező Adatkezelési Tájékoztatójában találhatók, mely elérhető az alábbi linken: https://gkid.hu/adatkezelesi-tajekoztato.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szervezőnek a Nyereményjátékkal kapcsolatos döntései kötelező érvényűek, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja a résztvevő által a Szervezővel szemben bármilyen jogcímen történő igény érvényesítésének lehetőségét.

A Szervező fenntartja annak jogát, hogy – a résztvevők egyedi értesítése nélkül – a Nyereményjátékot bármikor egyoldalúan felfüggessze vagy beszüntesse, illetve annak feltételeit, a jelen Játékszabályzatot akár visszamenőleges hatállyal is módosítsa. A Szervező fenntartja a jogot a nyeremény átadásának visszautasítására, ha a Nyereményjátékkal kapcsolatban visszaélés vagy a jelen Játékszabályzat megszegésének alapos gyanúja merül fel, továbbá vis maior vagy egyéb előre nem látott körülmények felmerülése esetén.

A Nyereményjátékban nem előírás szerint, illetve tisztességtelen módon résztvevő személyt a Szervezőnek jogában áll kizárni. Így különösen kizárható az a résztvevő, aki nem a saját adataival vesz részt a játékban, vagy egyéb csalást, illetve hamisítást követ el, illetve bármilyen informatikai eszközzel befolyásolni kívánja a sorsolás tisztaságát, vagy egyébként kísérletet tesz a sorsolást végző informatikai rendszer manipulálására, illetve bármely egyéb módon megsérti a jelen szabályzat rendelkezéseit, szellemét. Ennek megítélése a Szervező kizárólagos hatáskörébe tartozik. Ilyen esetben jogorvoslatra, fellebbezésre nincs mód.

A Nyereményjáték lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Ha a résztvevő a jelen Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Nyereményjátékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

Amennyiben a jelen Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

GKID Research & Consulting Kft.

Share This